Statut regionalne izby gospodarczej w bełchatowie

Rozdział I

Postanowienie ogólne.

ART. 1

1. Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie, zwana dalej Izb?… jest organizacj?…  samorz?…du gospodarczego, działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195, z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, oraz postanowie?” niniejszego statutu.

2. Izba posiada osobowość prawną

ART. 2

Izba jest organizacj?… samorz?…du gospodarczego powołan?… dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych, zrzeszonych w nich podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej.

ART. 3

1. Siedzibą Izby jest miasto Bełchatów w woj. łódzkim.
2. Izba działa na terenie woj. łódzkiego.
3. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzysze?”.

Rozdział II

Cele i zadania Izby.

ART. 4

1. Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków Izby, w szczególności wobec organów władzy administracji  rz?…dowej i samorz?…dowej oraz uczestników obrotu gospodarczego.
2. Izba udziela swoim członkom pomocy i doradztwa w sprawach ekonomicznych, organizacyjnych, szkoleniowych i prawnych zwi?…zanych z ich uczestnictwem w działalności gospodarczej.
3. Izba organizuje i stwarza warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.
4. Izba prowadzić będzie działalność społecznie użyteczn?…w sferze działa?” publicznych, a w szczególności działalności wspomagaj?…ce rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

ART. 5

Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1. Tworzenie warunków rozwoju i unowocześnienia życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, promowanie międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.
2. Reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorz?…dowej i rz..dowej a w szczególności:
a. współdziałanie z organami samorz?…dowymi w zakresie planów gospodarczych, inwestycyjnych regionu i ulg dla przedsiębiorców,
b. występowanie w imieniu swoich członków do tych organów kiedy występuj?… zagrożenia dla ich działalności gospodarczej,
c. organizowanie spotka?” z przedstawicielami tych organów,
d. współpraca w zakresie organizowania konkursów i ocen aktywności przedsiębiorstw regionu.
3. Przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości;
4. Wspieranie inicjatyw zmierzaj?…cych do prywatyzacji mienia komunalnego i pa?”stwowego;
5. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, wydawanie opinii o istniej?…cych zwyczajach dotycz?…cych działalności gospodarczej;
6. Wspieranie inicjatyw społecznych mieszka?”ców gmin, na terenie których działa Izba w sprawach kulturowo-oświatowych;
7. Wyrażenie opinii o projektach rozwi?…za?” odnosz?…cych się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie;
8. Ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotycz?”?…cych prowadzenia działalności gospodarczej;
9. Informacje o funkcjonowaniu podmiotów prowadz?…cych działalność gospodarcz?… oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wydawanie na wniosek zrzeszonych podmiotów opinii i referencji dotycz?”?…cych ich działalności;
10. Popieranie we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo-naukowymi kształcenia zawodowego członków i ich pracowników  z myśl?… o przygotowaniu do sprostania konkurencji, delegowanie swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych  zajmuj?…cych się problematyk?”?… działalności Izby lub jej członków.
11. Tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami na drodze postępowania pojednawczego, a także ochrona dobrego imienia swych członków, upowszechnianie dobrych doświadcze?” i rozwi?…za?”” uzyskuj?…cych najwyższ?… efektywność działalności gospodarczej.
12. Organizację targów oraz imprez promocyjnych;
13. Inicjowanie i koordynowanie działa?”” członków Izby w celu pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Rozdział III

Prawa i obowi?…zki członków Izby

ART. 6

1. Obowi?…zkiem członków Izby jest:
a) postępowanie zgodne ze statutem, regulaminami i uchwałami organów Izby;
b) czynny udział w realizacji zada?” statutowych Izby;
c) postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym;
d) ochrona dobrego imienia Izby;
e) pozyskiwanie godnych kandydatów na członków Izby;

ART. 7

Członkowie zwyczajni posiadaj?… czynne i bierne prawo wyborcze oraz maj?… prawo do:
a) wyrażania swoich opinii i propozycji dotycz?…cych działalności Izby;
b) korzystania z urz?…dze?”, świadcze?”,i pomocy Izby;
c) grupowania się w komisjach branżowych zgodnie z regulaminem komisji branżowej uchwalonym przez Radę Izby.

Rozdział IV

Nabywanie i utrata członkostwa Izby

ART. 8

Członkowie Izby dzielą się na:
1.     Zwyczajnych (w tym założyciele)
2.     Wspierających
3.     Honorowych

ART. 9

1. Członkiem zwyczajnym Izby mog?… być podmioty prowadz?…ce działalność gospodarcz?…, które poprzez złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowi?…zuj?… się do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowie?”” jej statutu.
2. Obowiązkiem członka zwyczajnego  jest regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Członkowie – założyciele nabywaj?…?” członkostwo Izby przez podpisanie statutu.

ART. 10

Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na wniosek zainteresowanego w drodze  uchwały Rady Izby.

ART. 11


1. Członkami wspieraj?…cymi Izby mog?… być osoby fizyczne lub prawne, które przyjmu?… cele Izby i przyczyniaj?… się do ich realizacji, współpracuj?…c z Izb?”?… udzielaj?”?…c pomocy materialnej ,organizacyjnej lub innej.
2. Status członka wspieraj?…cego nabywa się na wniosek zainteresowanego, który to wniosek podlega ocenie Zarz?…du, podejmuj?…c stosown?… uchwałę. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej  połowy członków Zarz?…du.
3. Członek wspieraj?…?”cy działa w Izbie przez swojego przedstawiciela.
4. Członkowie wspieraj?…cy maj?… prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby z głosem doradczym.

ART. 12

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby lub w inny sposób zasłużyła się w Izbie.
2. Członkowie honorowi maj?… prawa członków zwyczajnych z wył?…czeniem praw wyborczych.
3. Członkowie honorowi nie opłacaj?… składek członkowskich.
4. Godność członka honorowego nadaje Rada Izby.

ART. 13

1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka – osoby fizycznej, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez członka – osobę  fizyczn?…, likwidację członka – osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadaj?…cej osobowości prawnej.
2. Wygaśnięcie członkostwa potwierdza uchwała Rady Izby o wygaśnięciu członkostwa.

ART. 14

1. Wykreślenie członka z Izby następuje na skutek:
a) dobrowolnego wyst?…pienia zgłoszonego na piśmie;
b) nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy.
2. Wykreślenie członka następuje z dat?… podjęcia stosownej uchwały przez Radę Izby.
3. Wykluczenie członka z Izby następuje z dat?… uprawomocnienia się procedury odwoławczej o wykreśleniu.

ART. 15

1. Od uchwały Rady Izby o wykreśleniu członka służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Izby. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

ART. 16

Godności członka honorowego pozbawia Rada Izby w przypadku sprzeniewierzenia się idei Izby lub raż?…cym naruszeniem statutu. ART. 15  stosuje się odpowiednio.


Rozdział V


Organy Izby

ART. 17

1. Organami Izby s?…
a) Walne Zgromadzenie Członków Izby;
b) Rada Izby;
c) Komisja Rewizyjna;

2. Kadencja wszystkich organów trwa 3 lata.
3. Wybór organów Izby odbywa się w tajnym głosowaniu z nieograniczonej liczby kandydatów, spośród członków Izby.
4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów i przejęcie spraw od dotychczasowych organów następuje w ci?…gu jednego miesi?…ca, do tego czasu działaj?…. organy poprzedniej kadencji.
5. Ilość członków organów w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. W skład organów w Izbie mog?”?… wchodzić wył?…?”cznie osoby fizyczne reprezentuj?”?…ce osoby prawne lub będ?”?…ce właścicielami lub współwłaścicielami podmiotów gospodarczych.

ART. 18

1. W przypadku ust?”?…pienia członka danego organu lub powstania wakatu przed upływem kadencji z innego powodu, organom tym przysługuje prawo koopcji.
2. W przypadku odwołania przez członka Izby nie będ?…cego osob?… fizyczn?… swojego przedstawiciela wchodz?…ego w skład organów Izby, członkowi temu przysługuje prawo do desygnowania swojego nowego przedstawiciela w skład danego organu.
3. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków  danego organu.

ART. 19

1. Uchwały wszystkich organów Izby zapadaj?… zwykł?… większości?… głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Wył?…czenie jawności głosowania nast?…pić może w każdej sprawie na wniosek co najmniej 1/5 uczestników głosowania.


Rozdział VI

Walne Zgromadzenie Członków Izby

ART. 20

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby.
2. Członkowie Izby nie będ?”?…cy osobami fizycznymi s?… reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli.

ART. 21

Walne Zgromadzenie członków Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

ART. 22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata, a jako zgromadzenie sprawozdawcze co roku – najpóźniej w II kwartale następnego roku.
2. W roku, w którym zwołuje się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze, nie zwołuje się Walnego zgromadzenia sprawozdawczego.

ART. 23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zgromadzenie zwołuje Rada Izby z inicjatywy własnej, na ż?…danie  Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Izby w  ci?…gu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
Nad sprawami nie objętymi porz?…dkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków.

ART. 24

1. O miejscu, terminie obrad Walnego Zgromadzenia Rada Izby powiadamia Członków Izby z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porz?…dku obrad.
3. Walne Zgromadzenie Członków Izby władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy członków Izby, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
4. Drugi termin Walnego Zgromadzenia Rada Izby wyznacza nie wcześniej jak 1/2 godziny po pierwszym terminie.

ART. 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działania Izby.
2. Rozpatrywanie sprawozda?” Rady Izby, Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępuj?…cej  Radzie Izby i Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór i odwołanie członków organów Izby.
5. Uchwalanie regulaminów pracy, organów Izby.
6. Uchwalanie zmian w statucie Izby.
7. Rozpatrywanie odwoła?” od uchwał Rady Izby.
8. Podejmowanie uchwał o rozwi?…zaniu Izby oraz wyznaczenie likwidatora Izby.
9. Podejmowanie uchwał i postanowie?” w innych sprawach wymagaj?…cych decyzji Walnego Zgromadzenia.
10. Określanie składek członkowskich i wpisowego.
11. Ustalanie zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez członków Rady Izby z  tyt. reprezentowania Izby.

ART. 26

Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały w sprawie zmian statutu, odwołania przed upływem kadencji członków, organów Izby większości?… 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Izby w pierwszy terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Rozdział VII


Rada Izby

ART. 27

Rada Izby kieruje działalności?… Izby i odpowiada za swoj?… pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków Izby.

ART. 28

1. Rada Izby składa się z 7-11 osób wybieranych spośród członków przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Kadencja Rady Izby trwa 3 lata.

ART. 29

Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swojego grona:
a) prezesa Izby
b) dwóch wiceprezesów
c) sekretarza Izby

ART. 30

1. Pracami Rady Izby kieruje Prezes Izby.
2. W przypadku nieobecności Prezesa zastępca lub upoważniony przez Prezesa członek Rady.

ART. 31

Do kompetencji i obowiazków Rady Izby należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby.
2. Realizacja celów i zada?” statutowych Izby.
3. Zatwierdzenie preliminarzy budżetowych.
4. Podejmowanie uchwał o sprawach członkowskich.
5. Zatwierdzanie rocznych programów działania Izby.
6. Powoływanie funduszy celowych.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do innych organizacji, tworzenia podmiotów prowadz?…cych działalność gospodarcz?…, nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego.
8. Tworzenie organów doradczych i opiniodawczych Izby, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminu ich pracy.
9.  Zwoływanie i proponowanie porz?…dku obrad Walnego Zgromadzenia Izby.
10.  Wykonywanie wszystkich innych działa?” nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.
11. Podejmowanie uchwał o zbyciu i nabyciu nieruchomości.
12. Nadawanie godności honorowego członka Izby.
13. Dokonywania wyboru biegłego rewidenta dla badania ksi?…g rachunkowych Izby.
14. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności.
15. Zarz?…dzanie maj?…tkiem Izby.
16. Reprezentowanie Izby na zewn?…trz.
17.  Ustalanie ilość etatów Biura Izby.
18.  Utrzymywanie kontaktów z władzami samorz?…dowymi i rz?…dowymi. 
19.  Prowadzenie nadzoru nad rachunkowości?… Izby.
20.  Inicjowanie i określanie zasad prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczych.

ART. 32

Członkowie Rady Izby pracuj?… społecznie.


Rozdział VIII

Komisja Rewizyjna

ART. 33

1. Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodnicz?…cego, wiceprzewodnicz?…cego i sekretarza. 
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykł?… ilości?… głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodnicz?…cego.

ART. 34

Do kompetencji i obowi?…zków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalności?…  Izby i jej Rady.
2. Badanie sprawozda?” Rady Izby.
3. Badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozda?” i wniosków zakresu działalności Izby.
5. Przeprowadzenie innych działa?” kontrolno-sprawdzaj?…cych zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowane przez Radę Izby.
6. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby na ich wniosek oraz między członkami a Rad?… Izby, powstałych na tle ich spraw i obowi?…zków wynikaj?…cych z ich przynależności do Izby.
7. Rozpatrywanie sporów lub wniosków powstałych w zwi?…zku z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem przez członków Izby postanowie?” statutu oraz uchwał organów Izby.
8. Wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Izby postanowie?” statutu.

ART. 35

Komisja Rewizyjna stwierdzaj?…c naruszenia statutu lub uchwał organów Izby może orzec karę:
1. Upomnienie.
2. Naganę.
3. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1-3lat.
4. Wykluczenie z Izby.

ART. 36

1. Strony sporu powinny dobrowolnie podporz?…dkować się orzeczeniu Komisji Rewizyjnej.
2. Od decyzji Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Wolnego Zgromadzenia Członków Izby w trybie ustalonym w regulaminie Wolnego Zgromadzenia Członków Izby.

ART. 37

Członek Izby nie może być ukarany po upływie 1 roku od dnia, w którym Komisja Rewizyjna lub Rada Izby powzięła wiadomość o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwały władz Izby.


Rozdział IX

Biuro Izby

ART. 38

1. Biuro Izby jest aparatem wykonawczym Rady Izby i działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Radę.
2. Dyrektora Biura Izby powołuje i odwołuje Prezes Izby, po uzgodnieniu z Rad?… Izby i nawi?…zuje stosunek pracy.
3. Pozostałych pracowników Izby zatrudnia dyrektor biura zgodnie z ustalon?… ilości?… etatów przez Radę Izby.

ART. 39

1. Biuro Izby realizuje zadania Izby, wykonuj?…c uchwały Rady. W szczególności Dyrektor Biura:
a) składa Radzie Izby sprawozdanie z działalności Biura,
b) opracowuje i przedkłada Radzie Izby projekt planu pracy, budżetu, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia,
c) organizuje posiedzenia organów Izby,
d) działa na rzecz pozyskania nowych członków Izby.


Rozdział X


Maj?…tek Izby

ART. 40

1.Maj?…tek Izby stanowi?… nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz prawa maj?…tkowe.
2.Maj?…tek Izby tworz?…
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z darowizn, spadków i zapisów,
c) wpływy i składki na fundusze celowe,
d) wpływy za korzystanie z odpłatnych świadcze?” Izby,
e) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw maj?…tkowych,
f) obligacji,
g) inne wpływy.
3. W ramach posiadanego maj?…tku Izba musi tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację zada?” statutowych.

ART. 41


Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Izba.

ART. 42


Składki członkowskie oraz wpisowe powinny być wpłacane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

ART. 43

1. Do składania w imieniu Izby oświadcze?”” woli uprawniony jest Prezes Izby. Prezes Izby może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do składania oświadcze?” woli w imieniu Izby innej osobie, w tym Dyrektorowi Biura.
2. Do składania oświadcze?” woli, z których wynikaj?… dla Izby zobowi?…zania maj?…tkowe, których wartość przekracza 1/2 rocznych składek członkowskich, wymagana jest zgoda członków Prezydium Rady.

Rozdział XI

Działalność gospodarcza

ART. 44


1. Izba może prowadzić działalność gospodarcz?… w rozmiarach służ?…cych realizacji celów statutowych.
2. Dochody z działalności gospodarczej Izby służ?… wył?…cznie realizacji celów statutowych.

ART. 45

1.Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie:
a) działalności niewyodrębnionej,
b) prowadzenia lub współudziału w wyodrębnionych podmiotach gospodarczych.

Rozdział XII
Zasady rozwi?…ania Izby i przeznaczenia jej maj?…?…tku w razie likwidacji Izby.

ART. 46


1. Uchwały w sprawie zmian statutu, likwidacji Izby oraz przeznaczenia maj?…tku Izby w przypadku jej likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie Izby większości?… 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Izby.

W przypadku braku wymaganego kworum Walne Zgromadzenie Izby będzie odbywało się w drugim terminie, na którym uchwały w powyższym  zakresie zapadać będ?… większości?…. 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu.

2. Izba ulega rozwi?…zaniu w razie osi?…nięcia celów dla których została utworzona, lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację zada?” statutowych Izby oraz na spłatę jej zobowi?…za?””.

ART. 47


1. Rozwi?…zanie Izby następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
2. Likwidatora Izby wyznacza uchwał?… Walne Zgromadzenie Członków Izby.

ART. 48


1.  Likwidator zgłosi otwarcie likwidacji oraz celem wpisania do rejestru.
2.  W stosunkach wewnętrznych likwidator zobowi?…zany jest stosować się do uchwał Walego Zgromadzenia Członków Izby.

ART. 49


Likwidator zako?”czy interesy bież?…ce Izby, ści?…gnie wierzytelności, wypełni zobowi?…zania i spienięży maj?…tek Izby.

ART. 50


Maj?…tek Izby pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy członków Izby w takim stosunku, w jakim członkowie wnosili składki do ogólnej sumy składek.

ART. 51


1.  Po uko?”czeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Izby ostatecznych rachunków, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z rejestru izb gospodarczych.
2.  Księgi i dokumenty rozwi?….zanej Izby będ?… oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwał?… Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

ART. 52

Statut niniejszy uchwalony został przez założycieli Izby i potwierdzony przez złożenie na nim podpisów Członków Założycieli na kartach zał?…cznika Nr 1, który stanowi integraln?… część statutu.

Scroll to Top