Udział w Regionalnej Izbie Gospodarczej zapewnia jego członkom:

Udział w Regionalnej Izbie Gospodarczej zapewnia jego członkom:

1) dostęp do wszelkich informacji dotyczących finansowania działalności oraz możliwości zdobywania środków,
2) możliwość kontaktu, wymiany doświadczeń, informacji,
3 ) możliwość wypracowania opinii o kierunkach regionalnej polityki gospodarczej,
4) możliwość szkoleń oraz porad, co winno skutkować ograniczeniem problemów w kierowaniu firma,
5) możliwość spotkań z osobami ciekawymi i z takimi, z którymi kontakt jest utrudniony ograniczeniami czasowymi tych osób.

Pliki do pobrania:

Członkostwo

Członkowie Izby dzielą się na:

1. zwyczajnych
2. honorowych

Członkiem zwyczajnym Izby mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarcza, które poprzez złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowiazują się do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej statutu.

Członkowie i założyciele nabywają członkostwo Izby przez podpisanie statutu. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest regularne opłacanie składek członkowskich. Składka miesięczna uzależniona jest od wielkości zatrudnienia firmy i wynosi:

  1. zatrudnienie do 50 osób 75 zł/m-c,
  2. zatrudnienie powyżej 50 osób 150 zł/m-c.

Wpisowe do Regionalnej Izby Gospodarczej wynosi 100 zł.

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby lub w inny sposób zasłużyła się w Izbie.

Członkostwo wygasa na skutek:

  1. śmierci członka i osoby fizycznej,
  2. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez członka i osobę fizyczna,
  3. likwidację członka i osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Wykreślenie członka z Izby następuje na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  2. nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy.
Scroll to Top