Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Misja i Strategia Rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Najważniejszym zadaniem szkolnictwa wyższego jest kształcenie na potrzeby innowacyjnej gospodarki i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy absolwentów zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku. Kompetencje absolwentów powinny znajdować odzwierciedlenie w ich pozycji zawodowej i społecznej oraz w prestiżu Uczelni. Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to nie tylko skuteczny rynkowo profesjonalista, ale człowiek w pełni wrażliwy na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata, otwarty i tolerancyjny dla różnorodności kulturowej, wspomagający swą wiedzą i doświadczeniem wszystkich tych, którzy mogą być jego partnerami.

Naszym pragnieniem jest, aby dyplom Społecznej Akademii Nauk w Łodzi stanowił wartość  nieprzemijającą i był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem troski zaś – tworzenie atmosfery sprzyjającej poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz budowaniu dobrych relacji interpersonalnych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni, innymi studentami, a także bliższym i dalszym otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni.

Chcemy aby Społeczna Akademia Nauk w Łodzi wpływała na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki oraz aby była atrakcyjnym miejscem studiowania, pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości studentów i pozwalała im realizować ich aspiracje. 

Misją Społecznej Akademii Nauk w Łodzi jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy i odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych o znacznej doniosłości oraz realizacja badań i projektów naukowych na najwyższym poziomie.

Celem – nieustająca dbałość o podnoszenie jakości procesu kształcenia, poszerzanie działalności naukowo-badawczej, umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego oraz kreowanie dobrych relacji z otoczeniem biznesowym i sektorem publicznym.

Wartościami identyfikującymi tożsamość Uczelni – wysoka kultura jakości kształcenia, profesjonalizm, innowacyjność i kreatywność, wrażliwość na potrzeby społeczne, wysokie standardy w zakresie etyki zawodowej oraz otwartość i tolerancja.

Wizja rozwoju Uczelni

Wizja rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi wyznacza kierunek dążeń i działań na najbliższą przyszłość, tj. lata 2017-2022 i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania Uczelni. Stan pożądany w 2022 roku:

 1. Stabilna i mocna pozycja Uczelni w rankingu krajowego i zagranicznego szkolnictwa wyższego.
 2. Wysoka jakość wszystkich aspektów procesów kształcenia.
 3. Wykształcenie dbających o rozwój absolwentów poszukiwanych na krajowym
  i międzynarodowym rynku pracy.
 4. Indywidualizacja kształcenia uwzględniająca dążenia i oczekiwania studentów
  w zakresie osiągania profesjonalnych kompetencji.
 5. Zwiększenie liczby i rangi prowadzonych badań naukowych i projektów badawczych.
 6. Podniesienie motywacji, mobilności, otwartości na rozwój kadry naukowo-dydaktycznej.
 7. Umocnienie więzi z praktyką gospodarczą.
 8. Wysoki stopień umiędzynarodowienia Uczelni i procesu kształcenia.
 9. Adaptacja warunków lokalowych, architektonicznych i dydaktycznych do potrzeb kształcenia, w tym do specyficznych potrzeb osób zagrożonym defaworyzacją społeczną i zawodową z uwzględnieniem studentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 10. Poprawienie efektywności zarządzanie zasobami Uczelni oraz stabilności finansowania.
 11. Utworzone nowe kierunki studiów i uzyskane kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w obszarach wiedzy, dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych na Uczelni.

Dlaczego warto studiować w SAN?

 1. Bo studia w SAN są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują.
 2. Bo studia w SAN są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
 3. Bo studia w SAN są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego.
 4. Bo studia w SAN są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności.
 5. Bo studia w SAN są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich.
 6. Bo studia w SAN są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning.
 7. Bo studia w SAN są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze.
 8. Bo studia w SAN są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą.
 9. Bo studia w SAN są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki.
 10. Bo studia w SAN są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy. Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców.

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę. Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz poziomem naukowym i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Społeczna Akademia Nauk zdobyła liczne wyróżnienia, wśród których są m.in.:

 • statuetka i diamenty do statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
 • Ambasadora Polskiej Gospodarki,
 • certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca (Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu)
 • tytuł Uczelnia Roku (Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej)
 • tytuł Uczelnia Liderów (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)
 • tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii
 • tytuł Najlepszy Partner w Biznesie (Home & Market)

Dlaczego warto?

 • Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.
 • SAN – jako Lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.
 • Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC.
 • W tegorocznym rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.
 • W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mającej prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.
 • Społecznej Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNISW.
 • W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.
 • W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Akademia Biuro Karier.
 • Dbamy o to, by studenci czuli się jak „u siebie”. Aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami były oparte na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Leave a Comment

Scroll to Top